Daily Schedule

Daily Schedule

8:00 AM-4:00 PM  Office Hours
8:40 AM                First Bell
8:45 AM                Tardy Bell

AM Recess Schedule
10:00-10:15 AM:    Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade
10:20-10:30 AM:    5th Grade, 6th Grade, 5th/6th Combo
10:30-10:45 AM:    3rd Grade,4th Grade, 3rd/4th Combo

Lunch Schedule
11:35-12:30          Kindergarten
11:40-12:30          First Grade
11:45-12:30          Second Grade
11:57-12:45          Third/Fourth Combo
11:58-12:45          Third Grade
12:00-12:45          Fourth Grade
12:11-1:00            Fifth Grade
12:13-1:00            Fifth/Sixth Combo
12:15-1:00            Sixth Grade

PM Recess Schedule
2:00- 2:15             1st Grade, 2nd Grade
2:15- 2:30             Kindergarten, 3rd Grade, 4th Grade, 3rd/4th Combo

2:15- 2:45  6th Grade Band/Orchestra
2:45- 3:15  5th Grade Band/Orchestra

3:15 PM               Dismissal

EARLY RELEASE TIMES 
Grades 1-6 & Full Day Kindergarten       8:40-1:15 PM
Half Day Kindergarten                           8:40-10:30 AM